Generelle forretningsbetingelser

Anvendelse
Følgende betingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for service eller et af de produkter House of Solutions ApS, herefter benævnt House of Solutions, tilbyder.
Ydelser om rekruttering anvender særskilte forretningsbetingelser, som er underlagt de generelle forretningsbetingelser for House of Solutions.
Ydelser i forbindelse med Baby Solutions ApS er undelagt disse forretningsbetingelser.

Aftale
En aftale om bestilling af en service eller et produkt, herefter samlet benævnt ydelser fra House of Solutions, indgås ved tilmelding på website, telefonisk bestilling eller ved indgåelse af skriftlig aftale.

Rettigheder
House of Solutions har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af House of Solutions, websites, web-dokumenter, grafik, advarsler, nyhedsbreve mm. som er udarbejdet af House of Solutions. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte. Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, ulovlig adkomst eller kopiering af ovenstående materiale eller dele heraf er forbudt og kan retsforfølges. Ønskes anvendelse af ovenstående kan det ske med skriftlig tilladelse og med kildeangivelse.

Erstatning
Kundens brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. House of Solutions er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra House of Solutions side. House of Solutions erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ved tab af data, ikke erstattes.
House of Solutions er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som House of Solutions ikke er ansvarlig for. House of Solutions er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra ydelsen. House of Solutions samlede erstatningspligt udgør maksimalt betaling vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.

Produktansvar
House of Solutions er ansvarlig for produktskade forvoldt af House of Solutions ydelser. House of Solutions er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ved tab af data, samt skade der af ydelsen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod House of Solutions eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom.

Underleverandører
House of Solutions forbeholder sig ret til, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

Fakturering
Inden en opgave igangsættes faktureres kunden hele beløbet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis kunden afbryder opgaven inden gennemførsel, betales halvdelen af beløb og hvis opgaven udskydes, betales ligeledes halvdelen af det aftalte beløb i forskud. Hvis ydelsen er købt som et abonnement eller modtaget som et gavekort betales beløbet ikke retur.
Udlæg refunderes krone for krone i forbindelse med løsning af opgaven. Udlæg til transport, ophold og fortæring betales efter regning og kørsel i bil afregnes efter statens takster samt køretid kr. 100 pr. påbegyndt halve time, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Betalingsvilkår
Betaling skal ske netto kontant senest 8 dage efter, at House of Solutions har afsendt sin faktura. House of Solutions forbeholder sig ret til ikke at påbegynde ydelsen før betaling er gennemført. Hvis kunden ikke betaler til aftalt tid, er House of Solutions berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til fem (5) procent over den Danske Nationalbanks til enhver tid gældende diskonto. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på kr. 100,- per rykker. House of Solutions forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso. Omkostninger til tredjepart, advokat og inkasso pålægges skyldner.

Lovvalg og værneting
1) Kunder. Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole ved retten i Holstebro.

2) Samarbejdspartere. Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan efter 14 dage indbringes for mediation. Enighed om mediator skal ske inden 14 dage ellers kan sagen overdrages til Foreningen for Mediatoradvokater. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Foreningen for Mediatoradvokater og reglerne om god advokatskik. Tvisten er underlagt dansk ret.
Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden otte uger efter ønsket om mediation, kan sagen endelig og bindende afgøres ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler: “Regler for behandling af sager for Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration)”. Hver af parterne udpeger én voldgiftsmand senest 21 dage efter, at klageskrift i sagen er afgivet hhv. modtaget. Det Danske Voldgiftsinstitut skal udpege den tredje voldgiftsmand, der skal være formand for voldgiftsretten. Voldgiften skal finde sted i Holstebro. Voldgiftssproget skal være dansk.

Force majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for forhold, der ligger uden deres kontrol og som derfor ved aftalens indgåelse ikke kunne været taget i betragtning, ej heller kunne have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest tre (3) kalenderdage efter, at force majeure er indtrådt.

Varsling af ændringer
De generelle forretningsbetingelser for House of Solutions kan ændres med et varsel på 45 dage. Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

Opdateret: nov. 2018.

Du kan kontakte os på e-mail for flere informationer om hvordan, vi kan samarbejde i fremtiden.

House of Solutions     e-mail: info@house-of-solutions.dk